Eyecare


Computer Vision Syndrome

Computer Vision Syndrome လကၡဏာေတြျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ ဘာေတြလုပ္ဖို႕လိုအပ္သလဲ။


မ်က္စိက်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အခ်က္(၈)ခ်က္

တက္ၾကြစြာေနပါ။ ဥမမာ-မနက္ခင္္းတိုင္းတြင္ ေလ႕က်င့္ခန္းလုပ္ေပးျခင္းသည္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ အျမင္လႊာေရာဂါကို ေနွာင့္ေနွးေစပါသည္။