အေ၀းမွဳန္ျခင္းလကၡဏာမ်ား

🔸အျခားသူျမင္ရေသာ အေ၀းမွဆို္င္းဘုတ္မ်ား အရာ၀တၳဳမ်ားကို
ေကာင္းစြာမျမင္ရျခင္း

🔸မ်က္စိေစြျခင္း၊မ်က္ရို္းကိုက္၊မ်က္စိေအာင့္၊ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း

🔸ကားေမာင္းျခင္း၊အားကစားလုပ္ျခင္းတို႕ကို အမ်ားနည္းတူၾကာရွည္
မလုပ္နိုင္ဘဲ ေမာပန္းလြယ္ျခင္း

အထက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ေနလွွ်င္ အေ၀းမွဳန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မ်က္စိစစ္ေဆးၾကည့္သင့္ပါတယ္။
မ်က္မွန္၊မ်က္ကပ္မွန္တပ္ေနေသာ္လည္း အထက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ့လ်ွင္လည္း ပါ၀ါကိုက္မကိုက္ျပန္စစ္သင့္ပါသည္။

၈၃လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္၊မႏၱေလးျမိဳ႕။
အလွသစ္မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္မ်က္မွန္ဆိုင္။
၀၉-၂၅၉ ၃၆၃ ၀၆၀ ဆက္သြယ္ျပီး ၾကိဳတင္ booking လုပ္ထားနုိင္ပါျပီ။

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *