သင္သတိမထားမိေသာ မ်က္စိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

😎သင့္မ်က္ေတာင္ခတ္ခ်ိန္ဟာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္
၁ စကၠန္႔ရဲ႕ ဆယ္ပုံတစ္ပုံသာ ရွိပါတယ္

😎အျမင္အာ႐ုံတခုခုရရွိဖို႔အတြက္ ဦးေႏွာက္တဝက္က အေထာက္ကူျပဳ အလုပ္လုပ္ေပးရပါတယ္

😎၄ ပတ္ ကေန ၁၃ ပတ္အထိ ေမြးခင္းစ ကေလးေလးေတြက မ်က္ရည္မထြက္ပါဘူး အသံနဲ႔ပဲ ငိုတာပါ

🤓ကမ႓ာမွာ လူ ၃၉သန္း က မ်က္မျမင္ေတြပါ ကမ႓ာလူဦးေရ ၃ပုံ ၁ပုံ က မ်က္စိေရာဂါနဲ႔မကင္းၾကသူေတြပါ

🤓မ်က္လုံး တလုံးလုံးကို အစားထိုးလဲလည္လို႔ ယခုအခ်ိန္အထိ မရေသးပါဘူး မ်က္လံုး အစိတ္အပိုင္းေလးေတြသာ အစားထိုး ကုသႏိုင္ပါတယ္

🤓မ်က္လုံးထဲတြင္ ဆဲလ္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္ Rod shape cells လို႔ ေခၚတဲ့ ဆဲလ္ကေတာ့ ပုံသဏၰန္ေတြျမင္ရင္ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္ cone shape cells ကန္ေတာ့ ပုံစံရွိတဲ့ ဆဲလ္ကေတာ့ အေရာင္ေတြျမင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္

👓တစ္မိနစ္မွာ ၁၂ႀကိမ္ မ်က္ေတာင္ခတ္ပါတယ္

👓မ်က္လုံး ၁ လက္မခန္႔ႀကီးၿပီး ၀.၂၅ေပါင္အေလးခ်ိန္ရွိပါတယ္

👓၁% ေသာ လူေတြသာ မ်က္စိ တလုံးနဲ႔တလုံး
အေရာင္မတူပဲ ေမြးဖြားလာၾကပါတယ္ ထိုျဖစ္စဥ္ကို heterochromia လို႔ေခၚတယ္

🕶မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ မ်က္လုံးျပာမ်ဳိး႐ိုးမရွိလွ်င္ေတာင္ ေမြးလာတဲ့ ကေလးမွာ မ်က္လုံးျပာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္

🕶ကိုယ္ခႏၶာထဲရွိ ႂကြက္သားထဲတြင္ မ်က္လုံး ႂကြက္သားသည္ active အျဖစ္ဆုံး ႂကြက္သားျဖစ္သည္

🕶80% အျမင္ႏွင့္ပက္သက္ မ်က္စိ ေရာဂါမ်ားသည္ ၾကဳိတင္ကာကြယ္ ကုသႏိုင္သည္

Eyes : 15 Facts You Probably Didn’t Know About Them

You’ve had your peepers since you were born, so you may think you know them pretty well, but here are some fun facts you may not know about eyes:

The average blink lasts for about 1/10th of a second.

While it takes some time for most parts of your body to warm up to their full potential, your eyes are on their “A game” 24/7.

Eyes heal quickly. With proper care, it only takes about 48 hours for the eye to repair a corneal scratch.

Seeing is such a big part of everyday life that it requires about half of the brain to get involved.

Newborns don’t produce tears. They make crying sounds, but the tears don’t start flowing until they are about 4-13 weeks old.

Around the world, about 39 million people are blind and roughly 6 times that many have some kind of vision impairment.

Doctors have yet to find a way to transplant an eyeball. The optic nerve that connects the eye to the brain is too sensitive to reconstruct successfully.

The cells in your eye come in different shapes. Rod-shaped cells allow you to see shapes, and cone-shaped cells allow you to see color.

You blink about 12 times every minute.

Your eyes are about 1 inch across and weigh about 0.25 ounce.

Some people are born with two differently colored eyes. This condition is heterochromia.

Even if no one in the past few generations of your family had blue or green eyes, these recessive traits can still appear in later generations.

Each of your eyes has a small blind spot in the back of the retina where the optic nerve attaches. You don’t notice the hole in your vision because your eyes work together to fill in each other’s blind spot.

Out of all the muscles in your body, the muscles that control your eyes are the most active.

80% of vision problems worldwide are avoidable or even curable

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *